Despre scopul şi efectele Botezului

Cu refererie la scopul şi efectele Botezului se pot scrie foarte multe, mai ales că şi Sfânta Scriptură ne dă suficiente mărturii şi explicaţii teologice (vezi: Matei 29:19; Marcu 16:15-16; Ioan 3:3-5; Fapte 2:38; Romani 6:3-11; Galateni 3:27, Efeseni 4:5 ş.a.). Noi am preferat însă să vorbim despre această Taină, citând din rugăciunile pe care Biserica le-a rânduit pentru Slujba Botezului.

Fragment din rugăciunea ce însoţeşte ectenia mare:

Fă să ia chip Hristosul Tău în acesta ce se va naşte din nou […] şi-l zideşte pe dânsul pe temelia Apostolilor şi a proorocilor Tăi; şi să nu‑l surpi, ci sădeşte‑l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească şi apostolească Biserică şi să nu‑l smulgi, ca, sporind el în dreapta credinţă, să se slăvească şi printr‑însul preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fragment din rugăciunea de sfinţire a apei:

Tu, Stăpâne a toate, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfinţire, curăţire trupului şi sufletului dezlegare legăturilor, iertare păcatelor, luminare sufletului, baie de‑a doua naştere, înnoire duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viaţă. Că Tu, Doamne, ai zis: “spălaţi‑vă şi vă curăţiţi, scoateţi vicleşugurile din sufletele voastre”. Tu ne‑ai dăruit nouă de sus a doua naştere prin apă şi prin Duh. Arată‑Te, Doamne, în apa aceasta şi dă acestuia ce se botează să se schimbe prin ea, să lepede pe omul cel vechi, stricat de poftele înşelăciunii, şi să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după chipul Ziditorului său, ca, fiind împreună‑sădit cu asemănarea morţii Tale prin Botez, să se facă părtaş învierii Tale şi păzind darul Sfântului Tău Duh şi sporind aşezământul harului, să ia plata chemării celei de sus şi să se numere cu cei întâi‑născuţi înscrişi în cer, întru Tine, Dumnezeul şi Domnul nostru Iisus Hristos. Că Ţie se cuvine slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea Mirungerii:

Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Izvorul bunătăţilor, Soarele dreptăţii, Care celor ce erau întru întuneric le‑ai strălucit lumina mântuirii prin arătarea Unuia‑Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru şi ne‑ai dăruit nouă nevrednicilor fericita curăţire prin Sfântul Botez şi dumnezeiasca sfinţire prin ungerea cea făcătoare de viaţă; Care şi acum ai binevoit a naşte din nou pe robul Tău acesta nou luminat, prin apă şi prin Duh şi i‑ai dăruit lui iertarea păcatelor celor de voie şi celor fără de voie. Însuţi Stăpâne, Preaîndurate Împărate al tuturor, dăruieşte‑i lui şi pecetea darului Sfântului şi întru tot puternicului şi închinatului Tău Duh şi împărtăşirea sfântului Trup şi a scumpului Sânge al Hristosului Tău. Păzeşte‑l pe dânsul întru sfinţenia Ta. Întăreşte‑l în credinţa ortodoxă. Izbăveşte‑l de cel rău şi de toate uneltirile lui. Şi păzeşte sufletul lui în frica Ta cea mântuitoare, în curăţire şi în dreptate, ca, în tot lucrul şi cuvântul bineplăcând Ţie, să se facă fiu şi moştenitor cereştii Tale împărăţii. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluieşti şi mântuieşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

A doua rugăciune “la spălarea pruncului”:

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Care prin spălarea botezului dai strălucire cerească celor botezaţi; Cel ce a doua oară ai născut pe robul Tău acesta nou luminat prin apă şi prin Duh şi i‑ai dăruit lui iertarea păcatelor celor de voie şi a celor fără de voie, pune peste dânsul mâna Ta cea puternică şi‑l păzeşte pe el cu puterea bunătăţii Tale. Fereşte‑i arvuna nefurată, şi‑l învredniceşte pe dânsul de viaţa de veci şi de cele bineplăcute Ţie. Că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Post Author: LusOrtodoxia

1 thought on “Despre scopul şi efectele Botezului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.